GDPR страница

Политика за използване на личните данни при регистрация в www.bontadi.bg

Последна актуализация: 1.0 от 2021-03-01

 1. Въведение
  1. Индра ЕООД, с адрес на управление София 1000, ул. Г.С. Раковски № 157А, ап. 7А, тел: 0884140 806, електронна поща bontadi@bontadi.bg, обработва лични данни съгласно българското законодателство. Индра контролира и определя целите и средствата за обработване на личните данни и е отговорна за съхранението и използването на лични данни на хартиен и електронен носител.
  2. Предоставянето на личните Ви данни има изцяло доброволен характер.
  3. Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение както за нашите клиенти, така и за Индра. Затова е за нас е важно клиентите да разбират защо и как обработваме тяхната лична информация. След вход в електронната страница на Индра , избор на меню "Вход"/Регистрация, клиентът следва да приеме и да се съгласи с Общите условия и политиката за използване на личните данни. В противен случай клиентът няма може да използва регистрационната форма.
  4. Тази политика не регламентира права и задължения, а има за цел да разясни какви лични данни обработваме, защо и как го правим, включително кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети страни.    

 2. Дефиниции
  1. Индра  - Индра ЕООД, с адрес на управление София 1000, ул. Г.С. Раковски № 157А, ап. 7А, тел: 0884140 806, електронна поща bontadi@bontadi.bg,
  2. Клиент - ползвател на електронната страница www.bontadi.bg на Индра
  3. Лични данни - Всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.

 3. Какви данни обработваме
  1. Технически данни за заявителя:  електронна поща, IP адрес, браузер, операционна система, за устройството ( компютър, таблет, телефон) с което заявителят разглежда електронната страница, данни за настройките на определени параметри, които са избрани от заявителите или са прилагат по подразбиране и служат за управление на определени функционалности
  2. Нетехнически данни за заявителя: име, презиме, фамилия, град, адрес, телефон.
  3. Аналитични данни за измерване на аудиторията: аналитични инструменти на трети страни (Google Analytics), които ни помагат да измерим трафика, производителността и тенденциите при използването на страницата. Тези инструменти събират информация, която се изпраща от устройството на заявителя. Аналитичните данни за измерване на аудиторията се обобщават заедно с данните на други заявители по начин, който не позволява идентификацията на отделен потребител.

 4. Как събираме лични данни
  1. Вие предоставяте свои лични данни посредством електронната страница на Индра www.bontadi.bg , формата за регистрация .
  2. В повечето случай данните се събират директно от клеинтите, но понякога данните се генерират от използването на електронната страница.

 5. Как обработваме лични данни
  1. Вашите лични данни се използват от служителите на Индра за целите на поръчки на продуктите на фирмата 
  2. Вашите лични данни се използват за спазване на нормативно установени задължения и законни права и интереси на Индра .
  3. Вашите лични данни се използват за справки от държавни институции.

 6. Категории лица, на които разкриваме лични данни
  1. Личните данни се разкриват само пред обработващите поръчки лица, служители предварително определени от Индра въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Индра .
  2. Личните данни може да бъдат разкрити пред трети лица, институции или организации в случаите, когато разкриването е по силата на изрична нормативна уредба като съд, прокуратура, следствие, МВР и др.
  3. Личните данни може да бъдат разкрити пред лица или институции, осъществяващи контролни функции върху дейността на Индра        

 7. Колко време съхраняваме личните данни
  1. Индра  съхранява личните данни на заявителите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази политика за поверителност или за да бъдат спазени изискванията на законодателството. С оглед изпълнение на задълженията ни, произтичащи от законодателството, данни за даден поръчка се съхраняват за период определен от нормативната уредба .

 8. Как защитаваме личните данни
  1. Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани от Индра  при нормативно определените специални мерки за защита. В съответствие с изискванията на действащото законодателство и добрите практики, Индра  предприема необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат личните данни на заявителите в безопасност.   

 9. Права на клиентите
  1. Право на достъп до личните данни, които се отнасят до Вас, включително право на информация за източника на данните, целите на обработването и за третите лица, на които данните са разкривани;
  2. Право да оттеглите съгласието си по всяко време, когато данните се обработват на основание на Вашето съгласие;
  3. Право да актуализирате или коригирате личните си данни, така че да са винаги точни;
  4. Право да поискате изтриване на вашите лични данни при наличие на предвидените от закона предпоставки;
  5. Право да поискате да ограничим обработването на личните Ви данни при наличие на предвидените от закона предпоставки например когато сте оспорили точността на личните си данни, за период, който ни позволява да проверим тяхната точност;
  6. Право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да поискате прехвърляне на тези данни на друг администратор на лични данни, ако това е технически осъществимо;
  7. Заявителите имат право да подават жалби и сигнали до Комисията за защита на личните данни ( КЗЛД), в случай, че според тях Индра  нарушава законодателството за защита на личните данни. Инструкциите за подаване на жалби са публикувани в електронната страница на КЗЛД. Заявителите могат да подават жалби и пред други надзорни органи на Европейския съюз, съгласно предвиденото в Регламент ЕС 2016/697 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 Април 2016г;
 10. Информация за връзка с Индра
  1. За въпроси и запитвания относно обработката на лични данни може да се обръщане към Индра  на следния адрес: София 1000, ул. Г.С. Раковски № 157А, ап. 7А, тел: 0884140 806, електронна поща bontadi@bontadi.bg,

 11. Актуализиране на политиката за поверителност

  1. Тази Политика е валидна от 01.03.2021г.
  2. Настоящата Политика може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Индра  или на компетентен орган 

СПОДЕЛЕТЕ: